1. President

RAJESWATHY JOHN
rajeswathyjohn@gmail.com


2. IPP

DEVI MUNUSAMY
cikgudevy@gmail.com


3. Secretary

DR. MARY THOMAS
maryt414@perak.uitm.edu.my


4. Treasurer

KRISHNAVENI NAGAPPAN
shanaven@yahoo.com


5. 1st VP

OOI KOOI ENG
lingooi162@gmail.com


6. Members. CP

INDRANI SATHASIVAM PILLAY
indra167@perak.uitm.edu.my


7. Tamer

KRISHNA PRABA GOPAL
prabhadz@yahoo.com


8. Tail-Twister

SHARMELA SHANMUGAM
sharmela1910@yahoo.com


9. Director

TRILOCK DEVI10. Auditor

TAN AH NYA
Tansawwan1@gmail.com